فهرست


  بهار ۱۳۹۷ سه شنبه 29 خرداد 1397
1 حذف یون‌های مس II و سرب II توسط بنتونیت اصلاح شده با Nd-TiO2 و برخی پلیمرهای آلی nm-239
2 طراحی و شبیه سازی یک سیستم تبرید جذبی- اجکتوری خورشیدی مبتنی بر نانوسیال nm-267
3 تهیه و شناسایی نانو ذرات اکسیدی مس و کاربرد آن در جذب آلومینون nm-270
4 تولید زیست‌گازوییل توسط نانوذرات کلسیم بر پایه تالک: اثر دمای کلسیناسیون و مطالعه سینتیکی nm-275
5 اثر بر همکنش با گلوتامات بر انحلال نانولوله ی کربنی دوپه شده با لیتیم nm-291
6 تاثیر اندازه و موقعیت نقص روی اثر الکترواپتیک مربعی نقطه کوانتومی کروی GaN/AlGaN nm-297
7 ساخت و ارزیابی نانوذرات زئولیت ZSM-5 اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین به عنوان حامل برای کورکومین nm-389
8 قطبش اسپینی و رسانش وابسته به اسپین در نانو نوار تک لایه زیگزاگ فسفرین در حضور میدان الکتریکی خارجی nm-420
9 بررسی تجربی افزایش خواص خودتمیزشوندگی رزین آلکیدی با استفاده از نانوذرات اصلاح شده اکسیدروی nm-473
10 حذف آلاینده ی بروموکروزول سبز با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی آهن/کربن nm-475
11 اثر عوامل کمپلکس ساز بر خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به روش سلووترمال nm-281
12 بررسی نظری عملکرد نانوساختارSnS2 بعنوان لایه بافر در سلول خورشیدی CuIn1-xGaxSe2 و مقایسه آن با CdS nm-496
13 سنتز سبز و کارآمد مشتقات کوئین¬اکسالین و پیریدوپیرازین با استفاده از آسکوربیک اسید تثبیت شده بر بستر نانوذرات مغناطیسی nm-289