فهرست

بررسی اثر ناخالصی منگنز بر روی نانو میله های اکسید روی سنتز شده به روش تابش مایکروویو

نشریه: سال دوم -شماره4- زمستان1394 - مقاله 7   صفحات :  159 تا 163کد مقاله:
nm-180

مولفین:
مسعود کریمی پور
علیرضا خشاب نیا: دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان - فیزیک
مهدی ملایی


چکیده مقاله:

در این تحقیق، نانومیله های خالص اکسیدروی همراه با ناخالصی منگنز با روش مایکروویو سنتز شدند. نانومیله های تولید شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شدند. خواص اپتیکی نانومیله ها به کمک طیف سنجی جذبی و نورتابی بررسی شدند. اثر غلظت های مختلف ناخالصی منگنز بر روی خواص اپتیکی نانومیله های اکسیدروی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهدات نورتابی نشان داد که نانومیله های خالص اکسیدروی دارای تابش سبز رنگ می¬باشند و زمانی که ناخالصی منگنز وارد ساختار اکسیدروی می¬شود، قله نورتابی به سمت طول موج¬های زرد جابه¬جا می¬شود و همچنین شدت نورتابی آن افزایش می¬یابد.


Article's English abstract:

In this study, pure and Mn-doped ZnO nanorods were synthesized by microwave method. The obtained nanorods were characterized by scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The effect of different concentrations of cobalt on optical properties of ZnO nanorods was investigated. Photoluminescence observations showed that pure ZnO nanorods had green emission and the luminescence peak shifted to range of yellow color wavelengths and the intensity of luminescence increased, when Mn doped in ZnO structure.


کلید واژگان:
اکسید روی، ناخالصی منگنز، مایکرویو، فوتولومینسانس، پراش پرتو ایکس

English Keywords:
Zinc oxide; Mn-doping; Microwave; photoluminescence; X-ray diffraction;

منابع:
ندارد

English References:
[1] M. Karimipour, A. Mohammad-Sadeghipour, M. Molaei and M. Khanzadeh, " Rapid synthesis of white-light emissive ZnO nanorods using microwave assisted method" Modern Phys. Lett. B, vol. 29, pp.1-12, 2015. [2] K. Raja, P. S. Ramesh, D. Geetha," Synthesis, structural and optical properties of ZnO and Ni-doped ZnO hexagonal nanorods by Co-precipitation method " Spectrochimica Acta Part A: Mol.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2074
تعداد دریافت فایل مقاله : 187طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک