فهرست

سنتز سونوشیمیایی نانوساختارهای پلیمر کوئوردیناسیونی سربII و تجزیه حرارتی آنها جهت تهیه نانوساختارهای سربII اکسید با مورفولوژی های مطلوب

نشریه: سال چهارم -شماره3- پاییز 1396 - مقاله 6   صفحات :  219 تا 227کد مقاله:
nm-346

مولفین:
یاسمین نوری: دانشگاه تهران - دانشکده شیمی
کامران اخباری


چکیده مقاله:

اثرات امواج التراسونیک و غلظت های متفاوت پیش ماده های اولیه در شکل گیری نانو ساختارهای پلیمر کوئوردیناسیونی دو بعدی 1 Pbaipn 5-آمینوایزوفتالیک اسید H2aip مورد بررسی قرار گرفت. جهت دستیابی به این هدف، آزمایش هایی طراحی شده و چهار نمونه از ترکیب 1 را تحت شرایط غلظتی متفاوت به روش سونوشیمی سنتز شدند. این نانو ساختارها توسط طیف سنج مادون قرمز IR، پراش پودری پرتوی ایکس PXRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM شناسایی شدند. به علاوه هر چهار نمونه ای که تحت شرایط مختلف سنتز گردیدند، به عنوان پیش ماده های جدید برای ساخت نانو ساختارهای سربII اکسید از طریق فرایند تجزیه حرارتی، مورد استفاده قرار گرفتند.


Article's English abstract:

The effects of ultrasonic irradiations and different concentration of initial reagents on formation of Pbaipn 1, H2aip 5˗aminoisophetalic acid two-dimensional coordination polymer nanostructures, was investigated. To achieve this goal, some experiments were designed and four samples of 1 under different concentration conditions were synthesized by sonochemical process. These nanostructures were characterized by IR spectroscopy, X-ray powder diffraction PXRD and Scanning Electron Microscopy SEM. In addition, each four samples which were synthesized in different conditions, have been used as new precursors for preparation of leadII oxide nanostructures via thermal decomposition process.


کلید واژگان:
اثر غلظتی، پلیمر کوئوردیناسیونی، سرب(II) اکسید، سونوشیمی، نانو ساختار.

English Keywords:
Concentration effect, Coordination polymer, Lead(II) oxide, Sonochemistry, Nanostructure.

منابع:

English References:
[1] P. J. Cragg, “A Practical Guide to Supramolecular Chemistry,” John Wileyفایل مقاله
تعداد بازدید: 426
تعداد دریافت فایل مقاله : 14طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک